Kansas    Valor Music    AP-.7    AP-1    AP-2    Rolling Stone    Ads

SR1.jpg (186435 bytes)
SR2.jpg (68100 bytes)